O lektoroch

Lektorskú službu zabezpečuje Mgr. Martina Harčaríková

Konštitúcia o liturgii II. vatikánskeho koncilu, Sacrosanctum concilium, hovorí, že

Kristus je stále prítomný vo svojej Cirkvi, najmä v liturgických úkonoch.
... Prítomný je vo svojom Slove, lebo On sám hovorí, keď sa v Cirkvi číta Sväté písmo (SC 7)

To znamená, že keď lektor ohlasuje Božie slovo počas liturgie, Kristus sám hovorí zhromaždeniu.

Lektorov hlas sa stáva Božím hlasom, lektor je hlasom Krista. Lektor sprostredkúva hlas Boha. Lektor má vznešenú úlohu, lebo svojím hlasom vytvára most medzi posvätným textom a srdcom - mysľou - dušou poslucháča.

Lektor nesmie byť pri čítaní nudný a nevýrazný. Ak tak je, čítania pri bohoslužbách nie sú v skutočnosti počúvané, lebo sú jednotvárne. A to je veľká škoda, lebo tak veriacim uniká poklad Božieho slova. Lektor musí poznať a milovať to, čo číta. Nesmie text čítať z "fleku", musí sa pripraviť. Lektor, aby dobre vedel prečítať text, potrebuje rozumieť čítaniu na daný deň: zameranie úryvku, kontext úryvku a dôvod úryvku.

Lektor musí zvládať aj technickú stránku prednesu textov, musí ovládať umenie komunikácie. Posledným cieľom lektora je čítať Božie slovo nahlas tak, aby poslucháči mohli slovo počuť zreteľne, rozumeli jeho významu a boli pohnutí v hĺbke svojich sŕdc zjavením Boha. Lektori sú ustanovení na prednes čítaní zo Svätého písma okrem evenjelia. Je im odovzdaná osobitná úloha v Božom ľude, ktorá má základa v Božom slove. Majú sa usilovať, aby sa u veriacich pri počúvaní posvätných čítaní vznietila v srdci láska k Svätému písmu a živý záujem oň...

Už podľa veľmi starej cirkevnej tradície, v súlade s rozdelením liturgických funkcií, biblické čítania prednáša (okrem evanjelia) lektor, ktorý vykonáva svoju vlastnú funkciu aj v prípade, že sú na liturgii prítomní aj posluhujúci vyššieho stupňa. Od čias Tertuliána patrí lektor medzi duchovenstvo. Má byť náležite pripravený a schopný dobre predniesť text.

Keď číta lektor, vtedy je zrejmé, že aj celebrant patrí k poslucháčom Božieho slova. Lektor môže predniesť úmysly všeobecnej modlitby a niekedy aj žalm. Lektor má milovať Sväté písmo, študovať ho a často ho čítať. Dnes sa lektorát chápe ako služba (ministerium), ktorá je určovaná aj laikom.

Pre viac informácií o službe lektora klikni SEM

Sv. písmo pri bohoslužbe

Existujú rôzne spôsoby, ako sa môžeme zoznámiť s Božím slovom. Najdôležitejším a súčasne najprístupnejším spôsobom je načúvanie Božiemu slovu pri bohoslužbe.

Pri nedeľných čítaniach máme trojročný cyklus:

  • Rok A,
  • Rok B,
  • Rok C

Poslucháčom je postavený pred oči obraz Boha, ktorý sa definitívne zjavil v Ježišovi: v ňom, ako očakávanom Mesiášovi a Pánovi Cirkvi, ktorý ukazuje svojim učeníkom novú životnú cestu, v mocnom Ježišovom pôsobení a vedeniu učeníkov ku viere pri Jeho smrti a zmŕtvychvstaní, v Ježišovej dobrote a láske k ľuďom.

Bohoslužba sa stáva „Školou Božieho slova“ aktívnou účasťou veriacich.

Posvätné ticho

Liturgiu slova treba sláviť tak, aby napomáhala rozjímaniu. Preto sa treba vyhnúť náhleniu, ktoré prekáža sústredeniu. Rozhovor medzi Bohom a ľuďmi, konaný za pomoci Svätého Ducha, žiada si krátke chvíle ticha, prispôsobené zídenému zhromaždeniu, keď srdce prijíma Božie slovo a pripravuje odpoveď v modlitbe (L 28, VSRM 23).

Výchova lektorov

K správnemu chápaniu Božieho slova, ktoré sa čítaniami sprístupňuje zhromaždeniu, vedie predovšetkým spôsob prednesu lektorov, ktorí majú čítať nahlas, jasne a zrozumiteľne (L 13).

Čítanie biblického textu potrebuje vzdialenejšiu a bližšiu prípravu. Ku vzdialenejšej patrí dôstojný postoj ku slovu Božiemu, určité znalosti Písma. K bližšej príprave patrí pripravenie kníh, prečítanie textu, naplánovanie páuz apod. O úlohe lektora hovorí jeden text z prvotnej cirkvi:

Snažte sa Božie slovo vo svojich čítaniach prednášať pre pochopenie a vzdelanie veriacich zreteľne a zrozumiteľne, bez akýchkoľvek skomolení. Nikdy nesmie byť Vašou nedbalosťou pri čítaní dotknutá pravda Božieho slova. Čo čítate ústami, mali by ste veriť srdcom a dokazovať skutkami, aby Vaši poslucháči mohli byť súčasne poučovaní slovom i príkladom. Keď čítate, mali by ste stáť na vyvýšenom mieste, aby Vás všetci mohli počuť i vidieť. Týmto postavením sa všade taktiež vyjadruje, že musíte vynikať nad ostatnými, aby ste všetkým, ktorí Vás vidia a počujú dávali predstavu, ako kresťan žije. To nech pôsobí Boh vo Vás svojou milosťou.