O miništrantoch

Slovo miništrovať pochádza z latinského slova ministrare a znamená slúžiť, posluhovať, „posluhovať pri stole“.

Táto služba sa ukázala ako veľmi potrebná už na úplnom začiatku našej Cirkvi. A najlepšie sa v nej osvedčili mladí, čestní, ochotne počúvajúci i konajúci chlapci. Takí, ktorí z celého srdca milovali Pána Boha a chceli mu bez výhrad slúžiť. Nemali presne formulované predpisy ako sa majú správať...

Hlavnou myšlienkou činnosti, ktorú vykonávali, bola služba. V začiatkoch boli miništranti oblečení ako ostatní ľudia. Ale postupne aj oni, tak ako kňazi, dostávali slávnostné oblečenie, aby sa aj takto zvýraznila ich dôležitá úloha, ktorú mali pri slávení svätej omše. Veď oni sú vlastne vybraní z ľudu, vyslanci ľudu, určení na pomoc kňazovi pri slávení najsvätejšej slávnosti. Preto sa vždy vyberali mládenci, ktorí si to svojím životom a správaním najviac zaslúžili. Miništrant bol vzorom pre ostatných.

Miništrovaním teda rozumieme posluhovať pri Pánovom oltári, slúžiť pri slávení eucharistickej obety, posluhovať pri vysluhovaní sviatostí i pri ostatných liturgických úkonoch i obradoch. Chlapcov, ktorí vykonávajú túto službu, voláme miništranti.

Miništrantská služba je vznešená, posvätná, je to služba rozmnožujúca Božie milosti, služba Pánovi a služba veriacemu ľudu.

Vznešenosť miništrantskej služby spočíva v tom, že vo svätej omši sa sprístupňuje nekrvavým spôsobom obeta Ježiša Krista na kríži, ktorou sa svojmu Otcovi obetoval za naše hriechy sám Boží Syn. Miništrant je po kňazovi najbližšie k samému Ježišovi Kristovi opravdivo, skutočne a podstatne prítomnému vo Sviatosti oltárnej pod spôsobom chleba a vína.

Miništrantská služba je anjelská.

Miništrant, ktorý prisluhuje pri liturgických obradoch, najmä pri svätej omši, vykonáva posvätnú službu, ktorá posväcuje jeho i všetkých veriacich. Miništrovanie je teda služba rozmnožujúca Božie milosti. Človek povolaný k svätosti a k plnému žitiu s Bohom z tváre do tváre, potrebuje na naplnenie tohto povolania Božie milosti, a to milosť pomáhajúcu a milosť posväcujúcu. Tieto milosti dostávame prostredníctvom služby Cirkvi vo sviatostiach, najmä Eucharistii. Eucharistiu nám Pán Ježiš zanechal ako posilu na ceste k svätosti. Pri vysluhovaní všetkých sviatostí, najmä pri slúžení svätej omše, ale aj pri iných liturgicých obradoch, posluhuje miništrant, preto pomáha rozmnožovať Božie milosti.

Miništrantská služba je služba Pánovi.

Pán Ježiš ako nebeský Baránok prišiel slúžiť ľudstvu a otvoriť mu brány večnosti. Túto službu zanechal svojej Cirkvi. Cirkev všetko robí z poverenia Pána Ježiša a v Jeho mene. Keď Cirkev vysluhuje sviatosti v mene Krista, majú takú hodnotu, ako by ich vysluhoval sám Pán Ježiš, lebo vlastne sám Kristus vykonáva v nich svoju kňazskú službu. Keď Cirkev slávi svätú omšu, je tam prítomný sám Pán Ježiš, ktorý prikázal sláviť svätú omšu slovami: Toto robte na moju pamiatku (Lk 22,19)

Miništranti majú dvoch patrónov. Tým prvým je sv. Tarzícius. Žil v časoch prvých kresťanov. Svoju vernosť a lásku Pánu Ježišovi dokázal svojou mučeníckou smrťou. Druhým patrónom miništrantov je sv. Dominik Sávio, ktorý žil v 19. storočí.

Desatoro správania miništranta

1.

Miništrant chodí do kostola včas. Pri príchode pozdraví.

2.

V sakristii sa pred i po svätej omši správa slušne a poslúcha zodpovedných vedúcich.

3.

Znáša sa so všetkými miništrantmi, učí sa od nich dobrému, ctí si starších, ochotne pomáha mladším a všetkým dáva dobrý príklad.

4.

Ak sa mu pridelí nejaká služba, ochotne ju prijme a splní ju svedomito a zodpovedne.

5.

Svätú omšu prežíva ako Kristovu obetu: pozorne a nábožne. Nevyrušuje, modlí sa, spieva, odpovedá na invokácie a pozorne počúva Božie slovo.

6.

Po svätej omši neodíde prv, než si uloží všetky veci na miesto

7.

Zdokonaľuje sa v miništrovaní

8.

Všade, aj mimo kostola, sa správa ako sa patrí na miništranta a dobrého kresťana.

9.

Pravidelne sa modlí, stále lepšie poznáva svoju vieru.

10.

Uctieva Pána Ježiša a Pannu Máriu. Rád sa zastaví na poklonu.

Patróni miništrantov

sv.
Tarzícius

Mučeník viery


Medzi veľké vzory, o ktorých sa hovorí už skoro 1700 rokov, patrí svätý Tarzícius. Svoju vernosť a lásku Pánu Ježišovi dokázal mučeníckou smrťou. Spolu s Dominikom Saviom je patrónom miništrantov.

Portrét sv. Tarzícia

sv.
Dominik
Savio

Zasvätený Pánovi


Od prvého svätého prijímania sa držal svojho hesla: „Často sa budem spovedať a prijímať tak často ako mi to spovedník dovolí. Chcem svätiť sviatky. Moji priatelia budú Ježiš a Mária. Radšej zomrieť ako zhrešiť.“

Portrét sv. Dominika