Ako vybaviť

Krst

Krst je vstupom do kresťanského života a jeho základom. Človek sa začlení do spoločenstva cirkvi.

 •  Krstné poučenie - zhruba 3 mesiace pred krstom
 •  Termín krstu - 2. a 4. nedeľa v mesiaci
 •  K zápisu doneste kópiu rodného listu dieťaťa
  •  Krstní rodičia majú byť plnoletí katolíci, ktorí boli pobirmovaní, navštevujú bohoslužby, pristupujú ku sviatostiam a nemajú cirkevnú prekážku (rozvedení apod.)
  •  Ak boli poučení inde, donesú potvrdenie o poučení a doporučenie kňaza
 •  Odporúča sa, aby matka išla ku sv. zmierenia ešte pred pôrodom
 •  Poučenie pred krstom je v sobotu po prvom piatku v mesiaci

Sobáš

Z platného manželstva vzniká medzi manželmi zväzok, ktorý je svojou prirodzenosťou trvalý a výlučný. V kresťanskom manželstve sú manželia osobitnou sviatosťou posilnení a posvätení na povinnosti a dôstojnosť svojho stavu.

 •  3 mesiace pred sobášom snúbenci zájdu na príslušný Matričný úrad, kde sa spíše civilná Zápisnica (potrebujú k tomu Rodné listy (originály) a Občianske preukazy)
 •  Civilnú Zápisnicu prinesú na faru, kde sa spíše cirkevná Zápisnica (3 mesiace pred sobášom, ak pracujete v zahraničí, príďte aj skôr)
 •  Krstný list donesie ten zo snúbencov, ktorý bol pokrstený v inej farnosti (krstný list má platnosť najviac 6 mesiacov)

Pohreb

Dňom smrti sa pre kresťana začína na konci jeho sviatostného života dovŕšenie jeho znovuzrodenia, ktoré sa začalo v krste a účasť na hostine Kráľovstva.

 •  Úmrtie nahláste čím skôr cez mobil a dohodnite termín pohrebu
 •  Pochovať je možné po 48 hodinách, lekár môže udeliť aj výnimku
 •  Doneste List o prehliadke mŕtveho (veľký papier), ktorý potvrdí Matrika v mieste, kde nastala smrť. Má byť podpísaný a opečiatkovaný
Dbajme na včasné zaopatrenie sviatosťami, aby naši drahí neodchádzali na večnosť nepripravení.

Spoveď

Sviatosť pokánia je prostriedkom k tomu, aby človeku boli odpustené hriechy a patrí medzi uzdravujúce sviatosti. Veriaci je povinný aspoň raz v roku sa vyspovedať.

 •  Spovedanie takmer denne 30 minút pred sv. omšou
 •  Zaopatrenie chorých je na 1. piatok v mesiaci (v súrnych prípadoch kedykoľvek)

Ak potrebujete niečo vybaviť, najistejšie ma nájdete v sakristii po sv. omši.

Kontakt na kňaza

Cirkevná hierarchia

pápež
František

266. rímsky biskup


 • Narodený: 17. 12. 1936
 • Večné sľuby (rehoľa SJ): 22. 4. 1973
 • Kňazská vysviacka: 13. 12. 1969
 • Biskupská konsekrácia: 27. 6. 1992
 • Kardinál: 21. 2. 2001
 • Pápežský pontifikát: od 13. 3. 2013
pápež František žehná ľudí

Mons.
Giacomo
Ottonello

9. nuncius na Slovensku


 • Narodený: 29. 08. 1946
 • Kňazská vysviacka: 29. 06. 1971
 • Biskupská konsekrácia: 06. 01. 2000
 • Nuncius v SR: od 01. 04. 2017
Fotoportrét Mons. Ottonella

Mons.
Bernard
Bober

14. košický arcibiskup


 • Narodený: 03. 11. 1950
 • Kňazská vysviacka: 08. 06. 1974
 • Biskupská konsekrácia: 30. 01. 1993
 • Arcibiskup metropolita: od 04. 06. 2010
Fotoportrét Mons. Bobera

Mons.
Marek
Forgáč

Pomocný košický biskup


 • Narodený: 21. 01. 1974
 • Kňazská vysviacka: 19. 06. 1999
 • Biskupská konsekrácia: 01. 09. 2016
 • Pomocný biskup: od 01. 09. 2016
Fotoportrét Mons. Forgáča

Mgr.
Juraj
Takáč

kňaz v našej farnosti


 • Narodený: 04. 06. 1954
 • Kňazská vysviacka: 12. 06. 1977
 • V našej farnosti: od 30. 06. 2006

Farská Ekonomická Rada

FER pri kostole Ružencovej Panny Márie vo Fričkovciach pracuje pod vedením vdp. Mgr. Juraja Takáča


Členovia

 • PhDr. Terézia Fertaľová, PhD.
 • Jaroslav Fertaľ
 • Ing. Mária Fertaľová
 • Ján Kertys
 • Rudolf Katrinič
 • Ján Šoltýs

Bankový účet

Postup platby

Spolupracovníci

 • Kostolník: Mária Nováková
 • Kantorka: Mgr. Katarína Staneková
 • Mimoriadni rozdávatelia Eucharistie:
  • Ján Harčarik
  • Martin Vilček
  • Ing. Vladimír Iľko

Ikony pre FER vyrobil: Pixel perfect. Použité s licenciou CC 3.0 BY